Home › Disclaimer

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website
Voor alle duidelijkheid wijst Invicta Watch Europe ten aanzien van de website www.invictawatch.nl u op het volgende:

 • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Invicta Watch Europe. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invicta Watch Europe. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
   
 • De op deze website getoonde informatie wordt door Invicta Watch Europe met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Invicta Watch Europe behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
   
 • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
   
 • Hoewel Invicta Watch Europe alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Invicta Watch Europe niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Invicta Watch Europe, welke geen eigendom zijn van Invicta Watch Europe, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Invicta Watch Europe. Hoewel Invicta Watch Europe uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Invicta Watch Europe worden onderhouden wordt afgewezen.
   
 • Invicta Watch Europe sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.